Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

1. Az Adatkezelő

 

Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi köz 5.

képviseli: Görgényi Tamás ügyvezető

e-mail: kod@kod.hu

web: www.kod.hu

 

A megbízók által átadott adatbázisok és a megbízó által megjelölt személyekkel végzett személyes interjúk esetén adatfeldolgozóként a megbízó mint adatkezelő utasításai szerint járunk el. Ilyen esetekben az adatkezelésről a megbízó nyújt tájékoztatást.


2. Az egyes adatkezelések


2.1. Telefonos megkeresés útján végzett kutatás


Az adatok forrása:

- Nyilvánosan elérhető adatbázisok (telefonkönyvek);
- Megbízó által átadott adatbázis;
- Véletlenszerű számképzés;
- Nyereményjátékok útján gyűjtött adatok;
- Hólabda szerű mintavétel.

A kutatás során megkapott válaszokat a személyes adatoktól elkülönítetten, az egyes személyekhez, telefonszámokhoz vissza nem vezethető módon rögzítjük, tároljuk és dolgozzuk fel. A válaszadás minden esetben önkéntes és a válaszadás során hangrögzítésre nem kerül sor. Amennyiben kéri, úgy többet nem keressük.

2.2. Fókuszcsoportos kutatás


A fókuszcsoportos kutatáson való részvétel önkéntes. A résztvevők a részvételért díjazásban részesülhetnek. Az interjú előtt a résztvevő tájékoztatást kap az interjú menetéről, az adatkezelésről és arról, hogy a beszélgetésről hangfelvétel vagy videófelvétel készül, a detektív tükör esetleges használatáról és a tükör mögött lévő személyek kilétéről.


[1] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

[1] Az adó megállapításhoz kapcsolódó dokumentumokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78.§ (3) bekezdése alapján 5 évig meg kell őrizni.


2.3. Online kérdőív útján történő kutatás

 

Az online kérdőív esetén nincs szükség személyes adat megadására, így személyes adat kezelésére nem kerül sor.

 

2.4. Nyereményjátékok útján gyűjtött adatok kezelése


Az Adatkezelő illetőleg az Adatkezelő partnere által szervezett nyereményjátékok során lehetősége van az érintetteknek személyes adataik későbbi kutatásokhoz szükséges kezeléséhez hozzájárulást adni, mely nem feltétele a nyereményjátékokban való részvételnek, annak megadása önkéntes. Az érintettek a nyereményjátékok során nyereményekben részesülhetnek. Amennyiben a nyereményjátékot az Adatkezelő partnere szervezi, az érintett hozzájárul ahhoz is, hogy személyes adatai az Adatkezelő részére átadásra kerüljenek.
2.5. Egyéb adatkezelések
3. Adatfeldolgozók és egyéb adatkezelők

3.1. Adatfeldolgozók

ü A tárhelyszolgáltatást a Tárhely.EU Kft. biztosítja (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.);

ü A kérdezőbiztosok a telefonos megkeresésekhez a Comnica Kft. (székhely: 1119 Budapest, Mohai út 38.; Az adatfeldolgozásról bővebben: https://comnica.com/wp-content/uploads/2019/10/Comnica_ASZF.pdf ) szoftverét használják.

3.2. Egyéb adatkezelők

ü A könyvelési feladatokat a Czinege AT Kft. (székhely: 1046 Budapest, Eötvös u. 2/a.) látja el.


4. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt a 4.1.-4.6. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az 1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére.

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban vagy elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt. Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (5.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (5.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.


4.1. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

ü Mi a célja?

ü Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?

ü Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?

ü Meddig tároljuk ezeket az adatokat?

ü Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?

ü Kitől kaptuk az Ön adatait?

ü Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.

ü Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.

ü Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)


4.2. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

4.3. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)   Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

b)  Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)   Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d)  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

4.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

a)    A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

b)    A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;

c)    Ha az Ön tiltakozása eredményes;

d)    Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

a)    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, népegészségügyi közérdekből;

c)    közérdekű archiválás, tudományos, történelmi kutatás, vagy statisztikai célból;

d)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

4.5. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés az Önnel kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.


4.6. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, úgy a személyes adatait töröljük. Kivételt képez az az eset, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket vagy azt az esetet, amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.


5. Jogorvoslati lehetőségek

5.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


5.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

 

6. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.


 

 

7. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Utolsó frissítés: 2024. március 07.[1] A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

[2] Az adó megállapításhoz kapcsolódó dokumentumokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78.§ (3) bekezdése alapján 5 évig meg kell őrizni.