Adatkezelés


Adatkezelési tájékoztató – Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet Kft.

Az adatkezelési tájékoztató célja:
A Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet Kft. (továbbiakban: Kód Kft., adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Kód Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kod.hu/p/adatvedelem.html címen.
A Kód Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A változásokat tartalmazó új tájékoztatót a fenti címen teszi közzé.
A Kód Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési gyakorlatunkat az alábbiakban ismertetjük.

Az adatkezelő adatai:
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk. A Kód Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb egy év elteltével töröl.
Név: Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1037 Budapest, Testvérhegyi köz 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-369199
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 12032886-2-41.
Telefonszám: +36 1 501 6900
E-mail: kod@kod.huA személyes adatok köre, kezelési irányelvei:

A Kód Kft. piac-és közvélemény-kutatási célú adatfelvételéhez a válaszadók egyes, a tevékenység folytatásához szükséges adatait, melyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságró szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § (2) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) 4. cikk (1) szerint személyes adatnak minősülnek, a következő irányelvek mentén kezeli:

1. A tevékenység folytatásához szükséges, így az adatkezelő által tárolandó adatok:
A válaszadó neme; életkora; elektronikus levelezési címe; telefonszáma; lakóhelye megye, településtípus és irányítószám pontossággal; gazdasági aktivitása; jövedelmi- és társadalmi önbesorolása; politikai irányultsága és pártpreferenciája. A fenti személyes adatokat a kutatásainkban található többi kérdés elemzéséhez szükséges demográfiai profil képzéséhez használjuk fel.

2. Az adatkezelés jogalapja:
Kutatásainkban a válaszadás minden kérdésre önkéntes, egyben hozzájárulást, így a GDPR 6. cikk (1) a) és az Infotv. 5. § (1) a) bekezdésének megfelelően jogalapot teremt az érintett személyes adatainak jelen irányelvek szerinti kezeléséhez. Telefonos adatfelvétellel végzett kutatásainkhoz használt adatbázisunk megszerzésének, tárolásának és gyűjtésének jogalapja a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 3. és 4. §. Jelen ismertető, annak közzététele és ehhez elérés biztosítása a személyes adatok felvételekor eleget tesz az adatkezelő GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségeinek. A kezelt személyes adatok köréhez, céljához, jogalapjához és megőrzési idejéhez lásd az alábbi táblázatot!

Személyes adat
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Megőrzési idő
Válaszadó neme
Kutatásainkban található többi kérdés elemzéséhez szükséges demográfiai profil képzése
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)
Az adott kutatás elemzéséhez szükséges ideig
Válaszadó életkora
Kutatásainkban található többi kérdés elemzéséhez szükséges demográfiai profil képzése
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)
Az adott kutatás elemzéséhez szükséges ideig
Válaszadó elektronikus levelezési címe
Kapcsolatfelvétel későbbi kutatásokban való részvételhez
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) és 1995. évi CXIX. törvény 3. § (1) a)
A Kód Kft. jövőbeli piac- és közvéleménykutatási tevékenységéhez szükséges észszerű ideig, de legkésőbb a tevékenység befejezéséig
Válaszadó lakóhelye megye, településtípus és irányítószám pontossággal
Kutatásainkban található többi kérdés elemzéséhez szükséges demográfiai profil képzése
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)
Az adott kutatás elemzéséhez szükséges ideig
Válaszadó gazdasági aktivitása
Kutatásainkban található többi kérdés elemzéséhez szükséges demográfiai profil képzése
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)
Az adott kutatás elemzéséhez szükséges ideig
Válaszadó jövedelmi- és társadalmi önbesorolása
Kutatásainkban található többi kérdés elemzéséhez szükséges demográfiai profil képzése
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)
Az adott kutatás elemzéséhez szükséges ideig
Válaszadó telefonszáma
Kapcsolatfelvétel későbbi kutatásokban való részvételhez
1995. évi CXIX. törvény 3. § (1)
A Kód Kft. jövőbeli piac- és közvéleménykutatási tevékenységéhez szükséges észszerű ideig, de legkésőbb a tevékenység befejezéséig
Válaszadópolitikai irányultsága és pártpreferenciája
Kutatásainkban található többi kérdés elemzéséhez szükséges demográfiai profil képzése
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) és 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)
Az adott kutatás elemzéséhez szükséges ideig

3. Az adatkezelés irányelvei:
A Kód Kft. missziójának tekinti a GDPR-ban foglalt adatkezelési elvek integrálását saját üzletpolitikájába. Az 5. cikk (1) pontjának megfelelően az adatkezelő kizárólag a kutatás megvalósulásához elengedhetetlen személyes adatokat gyűjti és kezeli („adattakarékosság”), kutatási vagy statisztikai célból („célhoz kötöttség”). Az érintettek bárminemű beazonosítása csak az elemzés befejezéséig lehetséges („korlátozott tárolhatóság”), ezután azok egy, a válaszadó kilétére nem következtethető azonosítóval kerülnek ellátásra („álnevesítés”), így összekapcsolhatatlanná válnak a válaszadó kilétével és az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében elvesztik személyes adati minőségüket. Az adatok kezelése a GDPR 32. cikk (1) pontjának megfelelően bizalmasan és a kockázatoknak megfelelő észszerű fokú biztonság mellett történik, az adatkezelő a megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. („integritás és bizalmas jelleg”).

4. Személyes adatok harmadik személy felé történő átadása:
Személyes adatokat a Kód Kft. kizárólag saját elemzéseihez használ, partnereik számára ezek anonimizált verziója kerül átadásra, melyből nem lehet következtetni a válaszadó kilétére. Elemzés után az adatkezelő a válaszadókhoz köthető személyes adatokat nem tárol.

5. Az adatkezelő által nem kezelt adatok:
A Kód Kft. tevékenységének folytatásához nem szükséges, így az adatkezelő által nem tárolandó adatok: a válaszadó neve; bármilyen, a nevével összefüggésbe hozható azonosító jele; lakcíme utca/házszám pontossággal; bármely fizikai, fiziológiai, mentális, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az érintettre levonható következtetés az 1. pontban említettek kivételével.

6. Az érintett adataival kapcsolatos információkhoz hozzáférése, és azok módosításához való jogai:
A válaszadónak a GDPR 13. cikk (2) és a GDPR 17. cikk (1) pontja értelmében joga van személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését kérni a fenti e-mail címen, azonban ez csak az adott kutatás ideje alatt lehetséges, annak lezárulta után ezen kérelmek semmissé válnak, ugyanis az adatok beazonosítására, így azok célzott módosítására a fentiek értelmében nincs mód. Ugyanezen elérhetőségen jelezheti igényét tájékoztatásra személyes adatai kezelésének folyamata, illetve egyéb, a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében foglalt paraméterek kapcsán. Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasszal az alábbi elérhetőségeken élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

7. Közvetlen üzletszerzés céljával kezelt adatok:
A Kód Kft. a 1995. évi CXIX. törvény 2. § (1) 4. pontja szerinti közvetlen üzletszerzésre nem használja az érintett személyes adatait, és nem adja át azokat ezzel foglalkozó harmadik félnek.