A romák megítélése, 2008

A kisebbségek, ezen belül is a romák helyzete egyre élesebb problémákat vet fel, egyre gyakrabban kerülnek a hírek fókuszába. Gondoljunk csak az Olaszliszkán brutálisan agyonvert tanárra és az ennek kapcsán kialakult lincs hangulatra, avagy a Kanadába, Svédországba emigráló romákra. Sok elképzelés látott már napvilágot arról, hogy mit lehetne, kellene kezdeni ezzel a problémával, de érdemi megoldás még nem született. 


 

Vélhetően szinte mindenki hallott már közvetlen környezetében olyan esetről, hogy az elöregedett falvakon mennyire kiszolgáltatottak az idősek a - többnyire - roma bűnözőkkel szemben, avagy a roma gyerekek mit művelnek az iskolákban nem roma társaikkal. Elgondolkozott azon, hogy miért is nem dolgoznak a romák, illetve ha dolgoznának, vajon akkor is így viselkednének-e. Vagy éppen azon, hogy mekkora az esélyük arra, hogy munkát találjanak, tanuljanak stb. Arra voltunk kíváncsiak, milyen a romák megítélése a magyar lakosság körében, hogyan viszonyulnak hozzájuk, továbbá, mit gondolnak arról, miképpen lehetne megoldani ezt a kérdést. A 2008. áprilisában készült felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy az általánosan tapasztalható romaellenes hangulat ellenére a magyarok meglehetősen toleránsak és elfogadóak a roma társadalommal szemben. A következőkben e kutatás tapasztalatait ismertetjük.

Eredmények

Először azt kérdeztük meg a válaszadóktól, hogy szerintük vannak-e rendes romák, ha vannak ők találkoztak-e velük, illetve mit gondolnak a romák hány százaléka sorolható a rendesek közé.
Az első két kérdés eredményei meglehetősen hasonlatosak, szinte mindenki (96%) szerint vannak - a saját mércéje szerint - rendes romák és találkozott is már rendes romával. 
1. ábra

 
 2. ábra
A tekintetben, hogy a romák közt mennyi a rendesek aránya már jóval árnyaltabb a kép. A megkérdezettek fele válaszolta azt, hogy 20%-nál kevesebb és fele azt, hogy 20%-nál több. Az átlag érték 26% volt. Az eredmények meglehetősen szórtak, 7% válaszolta azt, hogy ez az arány 0-1% közé tehető, és ugyancsak 7% azok aránya, akik 60 és 100% közötti értéket említettek. A lakosság valamivel több, mint 1/3-a (34,7%) szerint legfeljebb minden 10. roma tartozik a rendesek közé.

Roma tanulók
A megkérdezettek 87,8%-a nyilatkozott úgy, hogy abban az iskolában, ahol ő vagy gyermeke tanul/tanult volt rendes roma tanuló. 84,9% el tudja képzelni, hogy egy roma gyerek jobban tanuljon, mint a saját gyermeke/unokája, és 5,6% nyilatkozott úgy, hogy erre van is példa. A legtöbb magyar lakost (87,0%) nem zavarná, ha egy jó tanuló roma gyermek ülne saját gyermeke/unokája mellett, néhányan pedig azt válaszolták, hogy ez most is így van. Minden tizedik válaszadót (10,5%) viszont zavarná ez a szituáció.


 
 3. ábra

 
 4. ábra
 
5.ábra
Roma értelmiség
A megkérdezettek 8/10-ét nem zavarná, ha roma orvossal vagy tanárral kerülne kontaktusba. Amennyiben a válaszadók egy roma orvoshoz kerülnének, 83,0%-uk megbízna az orvosban, 6,2%-uk ugyan ott maradna, de utána elmenne egy másik orvoshoz, 6,9%-uk inkább kimenne a rendelőből, míg 3,9% nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni.

6.ábra

Amennyiben a megkérdezettek gyermekének/unokájának beiskolázásáról van szó, 84,6% nyilatkozott úgy, hogy nem zavarná, ha roma tanítónő lenne ott, ellenben 9,5% ez esetben inkább nem íratná be az intézménybe a csemetét. Itt 5,9% a bizonytalankodók és nem válaszolók aránya.

7.ábra
Konfliktus
A korábbi pozitív eredmények ellenére a válaszadók több mint fele (51,9%) számolt be arról, hogy neki személy szerint, avagy családjának volt konfliktusa romákkal. E téren szignifikáns különbség mutatható ki a nők és férfiak között. Előbbieknek 45,7%-a válaszolt igennel, utóbbiaknak 59,0%-a. Szintén jelentős a különbség az egyes korcsoportok tapasztalataiban. A legtöbb konfliktusa a romákkal a legfiatalabbaknak volt (77,6% válaszolt igennel), míg az ötven felettiek közül hozzávetőlegesen 10-ből mindössze 4-en nyilatkoztak így.

8.ábra

 

9.ábra
Megoldás
Arra kértük a megkérdezetteket mondják el, ők szerintük mi a megoldás a roma problémára. A megkérdezettek közel fele nem akart nyilatkozni, avagy "nem tudom"-mal válaszolt. Minden 4-5. válaszadó szerint a romáknak dolgozniuk kellene. Sokak a munkahelyteremtést tartják szükségesnek, sokan pedig a munkára való kényszerítést. (pl. közmunka). Kb. minden 10. magyar lakos gondolja azt, hogy csökkenteni kellene a romáknak nyújtott segélyeket, sokan ezeket valamilyen teljesítményhez (munka, gyerekek iskoláztatása) kötnék, hasonló azok aránya, akik szerint az oktatásra kellene fektetni nagyobb hangsúlyt. Néhány olyan válasz is elhangzott, ami szerint a többségnek kellene toleránsabbnak lenni, illetve növelni kellene a támogatások mértékét. Szintén többen említették a születésszabályozást, a fogamzásgátlás támogatását, illetve a segélyek adásának maximális gyerekszámhoz való kötését.
Meglehetősen gyakran merült fel az a kritika, hogy nehéz/nem lehet rajtuk segíteni, ha ők ezt nem akarják. Sokan sérelmezték, hogy a romák jogai hangsúlyosak, míg a kötelezettségeikről alig-alig esik szó. Többen szigorúbb fellépést sürgetnek velük szemben. Jó pár válaszadó szerint, pedig a roma társadalomnak önmagán kellene segítenie, és hasonló arányban vannak azok, akik szerint egyszerűen nem is lehet segíteni rajtuk, illetve megoldani ezt a kérdést.
 
10.ábra
Konfliktus és vélemény
Nem meglepő módon szoros összefüggés mutatható ki a romákkal kapcsolatos vélemények és a között, hogy a megkérdezetteknek volt-e konfliktusa velük. Akiknek volt bármiféle viszályuk a romákkal kritikusabbak velük szemben, de ezzel együtt ez a csoport is igen elfogadónak mutatkozott.
Az egyik lényeges különbséget a két csoport között, a rendes romák megítélésében találtuk. Azok között, akiknek már volt valamiféle afférjuk romákkal, sokkal nagyobb azok aránya, akik szerint nincsenek rendes romák. Ugyanez igaz arra is, hogy találkoztak-e rendes romákkal, illetve az iskolájukban (gyermekük iskolájában) volt-e. A rendes romák arányát a konfliktusba keveredettek átlagosan 21%-ra teszik, akiknek nem volt velük összetűzésük 32%-ra.
Míg a roma orvosokban ilyen jellegű tapasztalattól függetlenül hasonló mértékben bíznak meg az emberek, olyan iskolát, ahol roma tanítónő van, kevésbé szívesen választanak a már konfrontálódottak. 80,9%-uk nyilatkozott úgy, hogy beíratná ilyen intézménybe gyermekét/unokáját, míg a roma összetűzéseket eddig elkerülőknek 90,8%-uk.
A roma kérdés megoldására vonatkozó intézkedések mindegyikénél szignifikáns különbséget találtunk a két csoport véleménye között. Akiknek már volt viszályuk romákkal lényegesen szigorúbb álláspontot viselnek (lásd 11.ábra).
 
11.ábra

Összefoglalva, a kutatás eredményei arról tanúskodnak, hogy a magyarok rendkívül toleránsak a romákkal szemben, még akkor is, ha személyesen, avagy családjuk révén már volt konfliktusuk velük. A megkérdezettek túlnyomó része hiszi, hogy vannak rendes romák és találkozott is rendes romával. Ugyanakkor az összes roma között a rendesek arányát átlagosan 26%-ra teszik, 1/3-uk pedig 10%-ban maximálja ezt.
A romákkal kapcsolatos problémák megoldását legtöbben a munkára való ösztönzés-kényszerítés révén képzelik megoldani. Sokak szerint kulcskérdés még a segélyek csökkentése és az oktatás is.


A kutatás 2008. áprilisának első felében zajlott, országos reprezentatív mintán. Mintanagyság: 802 fő. A mérés 95%-os valószínűségi szint mellett maximum +/-3,5%.